Tag Archives: میلگرد زنگ زده

بررسی آیین نامه مصرف میلگرد زنگ زده

میران آهن میلگرد

استفاده از میلگرد زنگ زده میلگرد زنگ زده از مقاومت بسیار کمتری به نسبت میلگرد های سالم برخوردار است. این نوع میلگرد ها در تماس با اکسیژن دچار یک فرآیند شیمیایی مخرب شده اند که می تواند از استحکام کل سازه بکاهد. از آنجا که اکسید شدن آهن اجتناب ناپذیر است، تنها می توان از […]