انواع نبشی بر اساس شکل ظاهری

نبشی بال مساوی و نبشی بال نا مساوی از جمله نبشی های پر کابرد هستند که از لحاظ شکل ظاهری با یکدیگر متفاوت میباشند. نبشی های بال مساوی از نبشی هایی هستند که دو ضلع آنها از لحاظ ابعاد با یکدیگر برابر میباشد و تفاوتی ندارند. اما نبشی های بال نا مساوی همانطور که از نامشان نیز به خوبی میتوان پی برد از دو ضلع با ابعاد نا برابر تشکیل شده است و این دو نبشی زمانی که در کنار یکدیگر قرار گیرند  به خوبی تفاوتشان آشکار خواهد شد. نبشی بال مساوی تقریبا در تمامی صنایع کاربرد دارد اما نبشی های بال نا مساوی کاربرد به نسبت کمتری در مقایسه با نبشی های بال مساوی دارند. برای خرید نبشی های بال مساوی و نا مساوی میتوانید با کارشناسان شرکت میران آهن تماس حاصل نمایید. این شرکت جزو شرکت هایی است که هر نوع مقطع و محصول فلزی را بفروش میرساند و از تجربه و سابقه طولانی نیز در این زمینه برخوردار میباشد.