قیمت آهن آلات

10 / 10
از 49 کاربر

قیمت آهن آلات | نوسانات قیمت آهن آلات | قیمت آهن آلات آنلاین | تغییرات قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات به روز ترین صفحه لیست قیمت آهن آلات را در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران مشاهده نمایید. از طریق جدول زیر به صفحات قیمت میلگرد و تیرآهن و سایر آهن آلات دسترسی پیدا نمایید. ما در سایت بازرگانی آهن و فولاد میران هر روز قیمت آهن آلات را درج می نماییم و نوسانات و تغییرات قیمت آهن آلات را در هر صفحه برای شما بررسی می نماییم.

قیمت میلگرد قیمت میلگرد
قیمت تیرآهن قیمت تیر آهن
قیمت قوطی قیمت قوطی
قیمت پروفیل قیمت پروفیل
قیمت نبشی قیمت نبشی
قیمت ناودانی قیمت ناودانی

 

بازرگانی آهن و فولاد میران بزرگترین فروشنده آهن آلات در بازار آهن


نوسانات و تغییر و تحولات قیمت انواع آهن آلات 

تغییرو تحولات  قیمت آهن آلات  1399/12/06

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی12800 و بیشترین قیمت اعلامی13800تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21700 و بیشترین قیمت اعلامی22500تومان در هر کیلو : تغییرات :  ثابت    


تغییرو تحولات  قیمت آهن آلات  1399/12/05

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی12800 و بیشترین قیمت اعلامی13800تومان در هر کیلو :تغییرات : 300تومان کاهش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21700 و بیشترین قیمت اعلامی22500تومان در هر کیلو : تغییرات :  200 تومان کاهش      


اخبار قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/12/04

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13000 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 300تومان کاهش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21700 و بیشترین قیمت اعلامی22700تومان در هر کیلو : تغییرات :  100 تومان کاهش     


تغییروتحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/12/03

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13000 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : 300تومان کاهش 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21700 و بیشترین قیمت اعلامی22700تومان در هر کیلو : تغییرات : 300تومان کاهش    


تغییرات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/12/02

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12800 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات : 100 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13300 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی22000 و بیشترین قیمت اعلامی23000تومان در هر کیلو : تغییرات :  ثابت     


تغییروتحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/30

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12900 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات : 100 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13300 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی22000 و بیشترین قیمت اعلامی23000تومان در هر کیلو : تغییرات :  ثابت    


تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/29

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12800 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات :ثابت 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13300 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی22000 و بیشترین قیمت اعلامی23000تومان در هر کیلو : تغییرات :  ثابت   


نوسانات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/28 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12800 و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات :افزایش قیمت 200 تومان در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13600 در هر کیلو : تغییرات : 100 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13300 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی22000 و بیشترین قیمت اعلامی23000تومان در هر کیلو : تغییرات :  ثابت   


تغییروتحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/27

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12800 و بیشتین قیمت اعلامی14000در هر کیلو : تغییرات : کاهش قیمت 200 تومان در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : 100 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13300 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی22000 و بیشترین قیمت اعلامی23000تومان در هر کیلو : تغییرات :  300تومان کاهش 


تغییروتحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/26 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی13000 و بیشتین قیمت اعلامی14400در هر کیلو : تغییرات : افزایش قیمت 100 تومان در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : 100 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13300 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی22000 و بیشترین قیمت اعلامی23000تومان در هر کیلو : تغییرات :  ثابت 


تغییرات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/25

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12950و بیشتین قیمت اعلامی14000در هر کیلو : تغییرات : افزایش قیمت 200 تومان در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : 100 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13300 و بیشترین قیمت اعلامی14200تومان در هر کیلو :تغییرات : 400 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی22000 و بیشترین قیمت اعلامی23000تومان در هر کیلو : تغییرات :  500تومان افزایش در هرکیلو  


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/23

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12850و بیشتین قیمت اعلامی13900در هر کیلو : تغییرات : افزایش قیمت 200 تومان در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : 100 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13000 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 400 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21600 و بیشترین قیمت اعلامی22200تومان در هر کیلو : تغییرات :  ثابت 


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/21 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12700و بیشتین قیمت اعلامی 13500در هر کیلو : تغییرات : افزایش قیمت 300 تومان در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات :   ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13000 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21600 و بیشترین قیمت اعلامی22200تومان در هر کیلو : تغییرات :  200 تومان افزایش قیمت در هر کیلو


تغییرات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/20 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500و بیشتین قیمت اعلامی 13500در هر کیلو : تغییرات : افزایش قیمت 300 تومان در هر کیلو 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات :   ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی13000 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21200 و بیشترین قیمت اعلامی22000تومان در هر کیلو : تغییرات :  200 تومان افزایش قیمت در هر کیلو


تغییرات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/19 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500و بیشتین قیمت اعلامی 13300در هر کیلو : تغییرات : 200 تومان کاهش  

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : ثابت  

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12800 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 100تومان کاهش قیمت در هر کیلو

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21000 و بیشترین قیمت اعلامی22000تومان در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو   


تغییرات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/18 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500و بیشتین قیمت اعلامی 13300در هر کیلو : تغییرات : 200 تومان کاهش  

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : ثابت  

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12800 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 100تومان کاهش قیمت در هر کیلو

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21000 و بیشترین قیمت اعلامی22000تومان در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو       


تغییرات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/16 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12700و بیشتین قیمت اعلامی 13300در هر کیلو : تغییرات :  ثابت 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : ثابت  

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12800 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 100تومان کاهش قیمت در هر کیلو

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21000 و بیشترین قیمت اعلامی22000تومان در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان کاهش قیمت در هر کیلو       


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/15 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12700و بیشتین قیمت اعلامی 13300در هر کیلو : تغییرات :  ثابت 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : ثابت  

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12900 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21600 و بیشترین قیمت اعلامی22500تومان در هر کیلو : تغییرات : ثابت    


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/14 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12700و بیشتین قیمت اعلامی 13300در هر کیلو : تغییرات : 200تومان افزایش قیمت   

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : ثابت  

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12900 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21600 و بیشترین قیمت اعلامی22500تومان در هر کیلو : تغییرات : 600 تومان افزایش     


تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در تاریخ 1399/11/13 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12700و بیشتین قیمت اعلامی 13300در هر کیلو : تغییرات : 200تومان افزایش قیمت   

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12900 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21600 و بیشترین قیمت اعلامی22000تومان در هر کیلو : تغییرات : ثابت     


 تغییرات و نوسانات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/11/12 

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12700و بیشتین قیمت اعلامی 13300در هر کیلو : تغییرات : 200تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13400 و بیشترین قیمت اعلامی 13700 در هر کیلو : تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12900 و بیشترین قیمت اعلامی13900تومان در هر کیلو :تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت  

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21600 و بیشترین قیمت اعلامی22000تومان در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان افزایش قیمت در هر کیلو     


 نوسانات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/11/11

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی12500و بیشتین قیمت اعلامی 13100در هر کیلو : تغییرات : 200تومان افزایش قیمت 

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13200 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 در هر کیلو : تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت 

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12700 و بیشترین قیمت اعلامی13700 تومان در هر کیلو :تغییرات : 200 تومان افزایش قیمت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21300 و بیشترین قیمت اعلامی21800تومان در هر کیلو : تغییرات : 300 تومان افزایش قیمت در هر کیلو    


 تغییرو تحولات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/11/09

 شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی 12300و بیشتین قیمت اعلامی12800 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13000 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12500 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی20500 و بیشترین قیمت اعلامی 21500تومان در هر کیلو : تغییرات : 500 تومان کاهش قیمت در هر کیلو   


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/11/08

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی 12300و بیشتین قیمت اعلامی12800 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13000 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12500 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21500 و بیشترین قیمت اعلامی 22000تومان در هر کیلو : تغییرات : ثابت


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/11/07

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی 12300و بیشتین قیمت اعلامی12800 در هر کیلو : تغییرات : 200 تومان کاهش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13000 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12500 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی21500 و بیشترین قیمت اعلامی 22000تومان در هر کیلو : تغییرات : 500تومان کاهش قیمت  


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/11/06

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی 12500 و بیشتین قیمت اعلامی 13350 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13000 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12500 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی 22000 و بیشترین قیمت اعلامی 22500تومان در هر کیلو : تغییرات : 500تومان کاهش قیمت 


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن و فولاد در تاریخ 1399/11/05

شاخص قیمت میلگردآجدار:کمترین قیمت اعلامی 12500 و بیشتین قیمت اعلامی 13350 در هر کیلو : تغییرات : 150 تومان کاهش قیمت  

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین قیمت اعلامی 13000 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 در هر کیلو : تغییرات : ثابت

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین قیمت اعلامی 12500 و بیشترین قیمت اعلامی 13500 تومان در هر کیلو :تغییرات : ثابت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین قیمت اعلامی 22000 و بیشترین قیمت اعلامی 22500تومان در هر کیلو : تغییرات : 500تومان کاهش قیمت 


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در 1399/11/04 

شاخص قیمت میلگرد آجدارکمترین نرخ اعلامی 12500 و بیشترین نرخ اعلامی 13500 در هر کیلو  تغییرات قیمت. ثابت

 شاخص قیمت تیرآهن : کمترین نرخ اعلامی 13000 و بیشترین نرخ اعلامی 13500 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

 شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین نرخ اعلامی 13000 و بیشترین نرخ اعلامی 13600 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

 شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین نرخ اعلامی 21500 و بیشترین قیمت اعلامی 22500 در هر کیلو . تغییرات قیمت :400 تومان کاهش در هر کیلو 

 برای خرید انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی با نازلترین قیمت با ما تماس بگیرید.6667056502166670609  


آخرین تغییرو تحولات قیمت آهن آلات در 1399/11/02

شاخص قیمت میلگرد آجدارکمترین نرخ اعلامی 12500 و بیشترین نرخ اعلامی 13500 در هر کیلو  تغییرات قیمت. 250 تومان افزایش قیمت در هر کیلو 

شاخص قیمت تیرآهن : کمترین نرخ اعلامی 13000 و بیشترین نرخ اعلامی 13500 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

شاخص قیمت نبشی و ناودانی : کمترین نرخ اعلامی 13000 و بیشترین نرخ اعلامی 13600 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

شاخص قیمت قوطی و پروفیل : کمترین نرخ اعلامی 22200 و بیشترین قیمت اعلامی 23000 در هر کیلو . تغییرات قیمت : ثابت 

برای خرید انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی با نازلترین قیمت با ما تماس بگیرید 02166670609 قیمت روز آهن آلات

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :